​​​​​Yü​​​ksek Planlama ​Kurulu

Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Bakan ile Başbakanın belirleyeceği diğer bakanlardan oluşur. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Bakan veya Başbakanın belirleyeceği bir bakan başkanlık eder. Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Kurula Başkan tarafından diğer bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir.

Ekonomik, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların belirlenmesine esas teşkil edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir. Bu suretle tespit edilen esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşülerek karara bağlanır.
 

Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır:

1) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek,

2) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak,

3) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek,

4) Toplu Konut İdaresi bütçesini onaylamak,

5) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek.

 

Yüksek Planlama Kurulu
Başkan ve Üyeleri
(65. Hükümet)
 

 

    

                                                 Binali YILDIRIM

   Başkan  

   Başbakan

                                                 Mehmet ŞİMŞEK

Üye

   Başbakan Yardımcısı

  

                                                 Lütfi ELVAN  

Üye​

   Kalkınma Bakanı

   

                                                 Berat ALBAYRAK

Üye

   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

   

                                                 Naci AĞBAL

Üye

   Maliye Bakanı

   

                                                 Veysel EROĞLU

Üye

   Orman ve Su İşleri Bakanı

   

                                                 Ahmet ARSLAN

Üye

   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

   

 

 

                İlgili Dokümanlar:​

                    641 Sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

                    Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2017/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi​​

​​