Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Cumhurbaşkanına yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Cumhurbaşkanına sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek, (1)

b) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak,

c) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek,

ç) Toplu Konut İdaresi bütçesini onaylamak,

d) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek.

 

 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

 

​​